ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ລາວຟອດຊີຕີ ເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບທ່ານ, ພວກເຮົາສັນຍາວ່າຈະປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ຈະອະທິບາຍວ່າເຮົາປົກປ້ອງ ແລະ ໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແນວໃດ. ໂດຍການນຳໃຊ້ເວັບໄຊນີ້ ທ່ານຍິນຍອມຂໍ້ກຳນົດທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຕາມນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໂດຍທົ່ວໄປ. ທ່ານຄວນອ່ານຂໍ້ກຳນົດໃນການນຳໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈກົດລະບຽບທົ່ວໄປກ່ຽວກັບເວັບໄຊນີ້ ແລະ ອາດມີບາງຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມເກີດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເຂົ້າໄປບໍລິການໃດໜຶ່ງ ຫຼືບາງເຂດຂອງເວັບໄຊ. ຄຳວ່າ "ພວກເຮົາ" ແລະ "ຂອງພວກເຮົາ" ແມ່ນໝາຍເຖິງ ລາວຟອດຊີຕີ ແລະ ບໍລິສັດໃນເຄືອ. ຄຳວ່າ "ທ່ານ", "ຂອງທ່ານ",​ "ຜູ້ເຂົ້າຊົມ" ຫຼື "ຜູ້ໃຊ້" ໝາຍເຖິງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ເຂົ້າມາເບິ່ງເວັບໄຊນີ້.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ບໍ່ສ່ວນຕົວ

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແມ່ນລະບຸວ່າເຮົາຈະປະຕິບັດກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ບໍ່ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແນວໃດ.

ຂໍ້ມູນບໍ່ສ່ວນຕົວແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນຖືກເກັບກຳ ແລະ ໃຊ້ແນວໃດ?

ຂໍ້ມູນບໍ່ສ່ວນຕົວແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນຂອງທ່ານໄດ້, ຖ້າຫາກທ່ານເຂົ້າມາເວັບໄຊນີ້ເພື່ອອ່ານຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບໜຶ່ງໃນການບໍລິການຂອງເຮົາ, ພວກເຮົາອາດຈະພຽງແຕ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານກ່ຽວກັບເວັບສືບຄົ້ນຂອງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ. ເພາະວ່າຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສ່ວນຕົວ ແມ່ນບໍ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນຂອງທ່ານ ຫຼືຜູ້ຕິດກັບຕົວທ່ານໃນທຸກໆທາງ, ບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມໃດໆທີ່ຈະໃຫ້ເຮົາໃຊ້ ຫຼືແບ່ງປັນຂໍ້ມູນບໍ່ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນຖືກເກັບກຳ ແລະ ໃຊ້ແນວໃດ?

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ ຊື່, ທີ່ຢູ່ອີເມວ, ເບີໂທລະສັບ ແລະ ເບີແຟັກ. ພວກເຮົາອາດຈະເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຈາກຫຼາຍໆຮູບແບບເຊັ່ນ: ເມື່ອທ່ານສົ່ງໃບສະໝັກ ຫຼືແບບຟອມອື່ນໆຫາເຮົາ, ເມື່ອທ່ານທຳການໂອນເງິນຫາເຮົາ ທີ່ມີຂໍ້ມູນບັດເຄຣດິດ, ຢູ່ໃນບາງທີ່ຂອງເວັບໄຊທີ່ທ່ານມີໂອກາດສົ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຫາເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາສົ່ງບາງຂໍ້ມູນໃຫ້ທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ບໍລິການ ຫຼື ກິດຈະກຳອື່ນໆ.

ແມ່ນຄຸກກີ ຫຼື ເທັກໂນໂລຊີອື່ນບໍ ທີ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ?

ແມ່ນແລ້ວ, ພວກເຮົາອາດໃຊ້ ຄຸກີ້ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊັ່ນເວບ beacons, ເພື່ອການລວບລວມຂໍ້ມູນເທີງເວບຂອງພວກເຮົາ. ຄຸກກີ້ ເປັນຟາຍ text ທີ່ເຊີບເວີ້ໜ້າເວບຝັວໄວ້ທີ່ຮາດດິດຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ສາມາດສາມາດລັນໂປຣແກຣມ ຫຼື ສົ່ງໄວຣັດໄປຫາຄອມຂອງທ່ານໄດ້. ຄຸກກີ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ທ່ານໂດຍສະເພາະ ແລະ ສາມາດອ້ານໄດ້ໂດຍເວບເຊີບເວີໃນໂດເມນທີ່ອອກ ຄຸກກີ້ໃຫ້ທ່ານເທົ່ານັ້ນ. ວັດຖຸປະສົງຫລັກຂອງຄຸກກີ້ກໍ່ແມ່ນເພື່ອການໃຫ້ຄວາມອຳນວຍສະດວກເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດເວລາ. ວັດຖຸປະສົງຂອງຄຸກກີ້ແມ່ນການແຈ້ງໃຫ້ເວບເຊີບເວີ້ຮັບຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ກັບໄປຫາໜ້າໃດໜ້າໜຶ່ງແລ້ວ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນຫາກທ່ານລົງທະບຽນກັບເຮົາ ຄຸກກີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ລາວຟອດຊີ ເອີ້ນຄືນຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງທ່ານໃນການຢ້ຽມຊົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ ວິທີນີ້ຊ່ວຍລົດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການບັນທຶກຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕເຊັ່ນທີ່ຢູ່ສຳລັບການຮຽກເກັບເງິນ, ການຈັດສົ່ງເປັນຕົ້ນ. ເມື່ອທ່ານກັບໄປທີ່ເວບໄຊ້ ລາວຟອດຊີຕີ້ ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ຈະຖືກເອີ້ນຄືນເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານກຳນົດເອງໄດ້ຢາງງ່າຍດາຍ, ເວີບ beacons ເປັນຮູບກຣາບຟິກຂະໜາດນ້ອຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຕັ້ງຄ່າເວບ beacons ກວດສອບ ແລະ ລວບລວມຂໍ້ມູນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການເບີ່ງເວບ. web-based document ຫລື ຂໍ້ຄວາມອີເມວ. ເຊັ່ນປະເພດຂອງບາວເຊີທີ່ຮ້ອງຂໍເວບ beaconsທີ່ ຢູ່ IP ຂອງຄອມພິວເຕີ້ທີ່ເວບ beacons ຖືກສົ່ງໄປ ແລະ ເວລາທີ່ເບີ່ງເວບ. beacons ອາດມີຂະໜາດນອ້ຍຫລາຍແລະຜູ້ໃຊ້ບໍ່ສາມາດເບີ່ງເຫັນ. ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປຮູບອີເລັກໂທນິກໃດໆທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໜ້າເວບ ຫລື ອີເມວລວມເຖິງເນື້ອຫາທີ່ໃຊ້ HTML ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເວບກວດສອບວ່າຜູ້ໃຊ້ຂອງເຮົາໄປຫາເວບໄຊ້ໄດ້ຢ່າງໃດ ແລະ ເຮົາອາດລວບລວມ beaconsໄວ້ໃນຂໍ້ຄວາມອີເມວເພື່ອນັບຈຳນວນຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງຈິງ ແລະ ສົ່ງຕໍ່

ບຸກຄົນທີ່ສາມອາດຈະໃຊ້ຄຸກກີ້ໃນເວບໄຊ້. ເຊັ່ນ, ພວກເຮົາອາດໃຊ້ສັນຍາກັບບຸກຄົນທີ່ສາມເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ວິເຄາະການໃຊ້ງານທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນ ແລະ ການເກັບກຳສະຖິຕິການຢ້ຽມຊົມເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວອາດຈະແບ່ງປັນກັບພາຍນອກໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນລວມເທົ່ານັ້ນ. ບຸກຄົນທີ່ສາມເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ຄຸກກີ້ຖາວອນເພື່ອຊ່ວຍເຮົາໃນການປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ຢ້ຽມຊົມເພື່ອຈັດການເນື້ອຫາເວບໄຊ້ຂອງເຮົາ ແລະ ເພື່ອຕິດຕາມພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ຢ້ຽມຊົມ ເຮົາອາດຈະເຮັດສັນຍາກັບບຸກຄົນທີ່ສາມເພື່ອສົ່ງອີເມວໄປຫາ (ຜູ້ໃຊ້/ສະມາຊິກ) ທີ່ລົງທະບຽນໄວ້.

ເພື່ອຊ່ວຍໃນການວັດ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງການສື່ສານທາງອີເມວຂອງເຮົາ ບຸກຄົນທີ່ສາມາຈະຕັ້ງຄ່າຄຸກກີ້ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ຮວບຮວມໂດຍບຸກຄົນທີສາມໃນນາມຂອງ ລາວຟອດຊີຕີ້ ຖືກໃຊ້ໂດຍ ຫຼື ໃນນາມຂອງ ລາວຟອດຊີຕີ ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ແລະ ຈະແບ່ງປັນກັບພາຍນອກໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ ແລະ ໂດຍພື້ນຖານ. ໃນບາງຄັ້ງເຮົາອາດອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ສາມໂພດໂຄສະໜາເທີງໜ້າເວບໄຊ້ຂອງເຮົາ ແລະ ໂຄສະໜາຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມເຫລົ່ານັ້ນ ອາດລວມເຖິງຄຸກກີ້ ຫຼື ເວບ beacon ທີ່ໃຫ້ບໍລິການໂດຍບຸກຄົນທີສາມ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນໂຕນີ້ບໍ່ຄອບຄຸມເຖິງການໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ລວບລວມມາຈາກທ່ານໂດຍເຊີບເວີໂຄສະໜາຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມຄຸກກີ້ຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມ ແລະ ທ່ານຄວນກວດສອບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນໂຕຂອງຜູ້ໂຄສະນາ ແລະ ຫຼື ບໍລິການໂຄສະນາເຫລົ່ານັ້ນເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄຸກກີ້ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ້ອື່ນໆ ກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມໂຍງກັບໂຄສະນາ ເຮົາຈະບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານກັບບໍລິສັດເຫລົ່ານີ້ ແຕ່ບໍ່ສັດເຫລົ່ານີ້ອາດໃຊ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຊົມເວບໄຊນີ້ ແລະ ເວບໄຊອື່ນໆ ຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ໂຄສະນາເທີງເວບໃຊ້ນີ້ ແລະ ເວບໄຊອື່ໆ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທີ່ທ່ານອາດສົນໃຈ ແລະ ພວກເຂົາອາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານທີ່ທ່ານໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ.

ທ່ານມີຄວາມສາມາດໃນການຍ້ອມຮັບ ຫຼື ປະຕິເສດ ຄຸກກີ້. ເວບບຣາວເຊີສ່ວນໃຫຍ່ຍອມຮັບຄຸກກີ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິທ່ານສາມາດແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າເບຣາເຊີ້ຂອງທ່ານເພື່ອປະຕິເສດຄຸກກີ້ໄດ້ຫາກຕ້ອງການ ຫາກທ່ານເລືອກປະຕິເສດຄຸກກີ້ທ່ານອາດບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດເຊິ່ງໂຕຕອບຂອງເວບໄຊ້ ລາວຟອດຊີຕີ ທີ່ທ່ານຢ້ຽມຊົມໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.

ລາວຟອດຊີຕີ ໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງທ່ານບໍ່?

ລາວຟອດຊີຕີ ອາດເກັບ ແລະ ໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕທີ່ລວບລວມຈາກ ຫລື ກ່ຽວກັບທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງເວບໄຊນີ້ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ບໍລິການອື່ນໆ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄຳຂໍຂອງທ່ານເພື່ອຮຽກເກັບເງິນສຳລັບຜະລິດຕະພັນ/ບໍລິການ ທີ່ທ່ານຊື້ ແລະ ເພື່່ໃຫ້ບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ບໍລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອຕິດຕໍ່ທ່ານພ້ອມຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານອາດສົນໃຈ ລວມເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການຂອງເຮົາ ແລະ ຂອງຜູ້ອື່ນ ຫຼື ຂໍຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາ ຫຼື ຂອງຜູ້ອື່ນ ເພື່ອການບັນທຶກ ແລະ ວັດຖຸປະສົ່ງໃນການວິເຄາະ ແລະ ເພື່ອວິໃຈພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ, ບໍລິການ ແລະ ເນື້ອຫາ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ລວບລວມທາງອອນໄລ ອາດລລວມກັບຂໍ້ມູນທີ່ທ່່ານໃຫ້ກັບເຮົາຜ່ານແຫຼ່ງອື່ນ ນອກຈາກນີ້ເຮົາຍັງອາດລືບຕົວລະບຸຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. (ຊື່, ອີເມວ , ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ). ໃນກໍລະນີນີ້ທ່ານຕຈະບໍ່ຖືກລະບຸວ່າເປັນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນອີກຕໍ່ໄປ ເມື່ອເຮົາຍົກເລິການລະບຸຂໍ້ມູນແລ້ວ ຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ເຮົາອາດປະຕິບັດຕໍ່ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຄືຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ສຸດທ້າຍເຮົາອາດໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງເຮົາ ຫຼື ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພ ຫລື ສະຫວັດດີພາບຂອງບຸກຄົນອື່ນ ແລະ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ລະບຽບຂໍ້ບັງຄັບຄຳສັ່ງສານ ຫຼື ກະບວນການທາງກົດໝາຍອື່ນໆ.

ລາວຟອດຊີຕີ ແບ່ງບັນຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງທ່ານຕໍ່ຄົນອື່ນບໍ່?

ພວກເຮົາຈະບໍ່ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງທ່ານທີ່ລວບລວມມາຈາກເວບໄຊ້ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ຍົກເວັນທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງອື່ນໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນໂຕນີ້. ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຕາມປົກກະຕິເຮົາອາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນກັບ ບໍລິສັດ ທີ່ເຮົາຈ້າງເພື່ອໃຫ້ບໍລິການ ຫລື ເຮັດໜ້າທີ່ໃນນາມຂອງພວກເຮົາ ໃນທຸກກໍລະນີເຮົາແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງທ່ານໃຫ້ກັບບຸກຄົນອື່ນເພື່ອຈຸດປະສົ່ງໃນການໃຫ້ບໍລິການກັບເຮົາ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເກັບ, ເປີດເຜີຍ ຫຼື ໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານກັບຄົນອື່ນ ຍົກເວັ້ນເພື່ອວັດຖຸປະສົ່ງໃນການໃຫ້ບໍລິການທີ່ເຮົາຮ້ອງຂໍ.

ເຮົາຈະບໍ່ຂາຍ,​ແລກປ່ຽນ ຫຼື ເຜຍແຜ່ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ ຍົກເວັ້ນກ່ຽວກັບການຂາຍອົງກອນ, ການຮ່ວມທຸລະກິດ, ການຍູບກິດຈະການ ຫລື ການຊື້ກິດຈະການ. ສຳລັບບາງປະເພດນອກເໜືອຈາການລວບລວມຂໍ້ມູນໂດຍຕົງຂອງເຮົາ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີ່ສາມຂອງເຮົາ (ເຊັ່ນ ບໍລິສັດບັດເຄດິດ, , ສຳນັກງານບັນຊີ ແລະ ທະນາຄານ) ທີ່ອາດໃຫ້ບໍລິການເຊັ່ນ ສິນເຊື່ອ, ປະກັນ ແລະ ບໍລິການນາຍໜ້າ ອາດລວບລວມຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຕົງຈາກທ່ານ, ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລື່ອໃນການເຮັດທຸລະກຳຂອງທ່ານ. ເຮົາບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມວິທີທີ່ບຸກຄົນພາຍນອກເຫລົ່ານີ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ແຕ່ເຮົາຂໍໃຫ້ພວກເຂົາເປີດເຜຍວ່າພວກເຂົາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານກ່ານທີ່ຈະລວບລວມ.

ຖ້າຫາກທ່ານສົ່ງບົດວິຈານສຳລັບບຸກຄົນທີ່ສາມ(ບຸກຄົນຫຼື ທຸລະກິດ) ໂດຍໃຊ້ແອບພິເຄຊັ້ນ Facebook Fan Review ຂອງເຮົາໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການສົ່ງ ເຮົາຂໍອະນຸຍາດຈາກທ່ານໃນການລວບລວມຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງທ່ານ (ເຊັ່ນຊື່ ແລະ ອີເມວ) ຊື່ງເຮົາຈະແບ່ງປັນກັບບຸກຄົນທີ່ສາມຊື່ງທ່ານກຳລັງສົ່ງບົດວິຈານຫາຢູ່. ເຮົາອາດຈະຖືກບັງຄັບຕາມກົດໝາຍໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານຕາມຄຳສັ່ງສານ, ໝາຍສານ, ກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ບັງຄັບ.

ເຮົາອາດຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນການສືບສວນ ແລະ ດຳເນີນຄະດີກັບຜູ້ຢ້ຽມຊົມເວບໄຊທີ່ລະເມີດກົດໝາຍຂອງເຮົາ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນພຶດຕິກຳຊຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ຢ້ຽມຊົມລາຍອື່ນ​(ຫລື ຜິດກົດໝາຍ) ເຮົາອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານແກ່ບຸກຄົນທີສາມຫາກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນນັ້ນຈຳເປັນເພື່ອປົກກ້ອງສິດ ຫຼື ສັບສິນຂອງເຮົາ ປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພ ຫຼື ສະຫວັດດີພາບຂອງບຸກຄົນອື່ນຫລື ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ບັງຄັບຄຳສັ່ງສານ ຫລື ກະບວນການທາງກົດໝາຍອື່ນໆ ຕາມທີ່ກ່າວໄດ້ວໃນຫົ້ວຂໍ້ ຄຸກກີ້ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ້ອື່ນໆ ໃນບາງຄັ້ງເຮົາອາດຈະອານຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມ ສະແດງໂຄສະນາເທີງເວບໄຊ້ນີ້.

ຫາກທ່ານແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບຜູ້ລົງໂຄສະນາລວມເຖິງການຄລິກທີ່ໂຄສະນາ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນໂຕນີ້ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມການໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານທີ່ຜູ້ໂຄສະນາ ແລະ ທ່ານຄວນກວດສອບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນໂຕຂອງຜູ້ໂຄສະນາ ແລະ / ຫລື ບໍລິການໂຄສະນາເຫລົ່ານັ້ນເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຊ້ງານ ຄຸກກີ້ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ້ອື່ນໆ ກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມໂຍງກັບໂຄສະນາ.

ວິທີການໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕໃນການໂຄສະນາ?

ເຮົາອາດຕິດຕໍ່ທ່ານເປັນໄລຍະ ຜ່ານທາງອີເມວ ຫຼື ໂທລະສັບເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະຜັນ, ການບໍລິການ ແລະ ເນື້ອຫາ ທີ່ທ່ານອາດສົນໃຈ ນອກຈາກນີ້ຟີເຈີ້ບາງຢ່າງໃນເວບໄຊ້ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດສື່ສານກັບເຮົາໂດຍໃຊ້ແບບຟອມ ອອນໄລ ຫາກການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານຕ້ອງການການຕອບກັບ, ພວກເຮົາອາດສົ່ງຕອບທາງອີເມວ. ການສົ່ງຕອບທາງອີເມວຫລື ການຢືນຢັນອາດຈະລວມເຖິ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດກາລັນຕີວ່າການສົ່ງອີເມວຂອງເຮົາເຖິງທ່ານຈະປອດໄພລະບົບປ້ອງກັນສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ.

ວິທີ່ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງທ່ານ?

ເຮົາໃຊ້ມາດຕະຖານເທັກໂນໂລຊີ້ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວບຸກຄົນນີ້ຈາກການສູນຫາຍ ການນຳໄປໃຊ້ໃນທ່າງທີ່ຜິດ, ການປ່ຽນແປ່ງ ຫຼື ການລຳລາຍ. ສະເພາະບຸກຄະລາກອນທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ສາມເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງທ່ານໄດ້. ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ຂາຍເຫລົ່ານີ້ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ຂໍ້ມູນນີ້ເປັນຄວາມລັບ ແມ້ຈະມີຂໍ້ຄວນລະວັງ ແຕ່ເຮົາບໍ່ສາະມາດກັບປະກັນໄດ້ວ່າບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອານະຍາດຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງທ່ານໄດ້.

ລິ້ງ LINKS

ເວບໄຊ້ນີ້ ມີລິ້ງໄປຍັງເວບໄຊ້ອື່ນໆ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາຄິດວ່າໜ້າສົນໃຈ. ລາວຟອດຊີຕີ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ແນວທາງປະຕິບັດ ດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ ຫຼື ເນື້ອຫາຂອງເວບໄຊ້ດັ່ງກ່າວ.

ການເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາ

ເວບໄຊ້ນີ້ ອາດຈັດໃຫ້ມີການເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທະລະນະ ກ່ຽວກັບການປະເມີນມູນຄ່າທຸລະກິດ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ທ່ານໂພດໃນການສົນທະນາເຫລົ່ານີ້ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະ ດັ່ງນັ້ນກະລຸນາຢ່າໂພດຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນໃນການສົນທະນາ ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານເປີດເຜຍຂໍ້ມູນຕໍ່ສາທາລະນະທາງອອນໄລ ຜູ້ອື່ນອາດຈະລວບລວມ ແລະໃຊ້ຂໍ້ມູນນັ້ນໄດ້. ເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳ ຫລື ນະໂຍບາຍໃດໆຂອງບຸກຄົນພາຍນອກທີ່ລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ໃຊ້ເປີດເຜີຍໃນກະດານສົນທະນາໃນເວບໄຊ ລາວຟອດຊີຕີ ບໍ່ເຫັນດີນຳ ຫລື ເຫັນດີກັບສິ່ງທີ່ໂພດໃນກະດານສົນທະນາ. ກະລຸນາຈື່ໄວວ່າທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍທີ່ເຜີຍແຜ່ອື່ນໆ ຂອງເຮົາກ່ຽວກັບການໂພດໃນກະດານສົນທະນາຂອງພວກເຮົາ.

ວິທີ່ການເຂົ້າໃຊ້, ປ່ຽແປງ, ແລະ/ຫລື ລິບຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕ?

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງ, ແກ້ໄຂ, ອັບເດດ ແລະ /ຫລື ລຶບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້ ຊຶ່ງທ່ານສົ່ງໄປຫາເວບໄຊ້ ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດຍົກເລີກການສະມັກ, ຮັບລາຍຊື່, ສົ່ງເມວ ຫລື ການລົງທະບຽນໃດໆ ເທີງເວລໄຊ້ແຫ່ງນີ້ ໃນການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວ ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳເທີງໜ້າເວບໄຊ້ທີ່ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຫລື ສະມັກສະມາຊິກ ຫລືກ ລົງທະບຽນ ຫລື ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່ ອີເມວ thipphachan.s@rmagroup.net thipphachan.s@rmagroup.net

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນໂຕຂອງເດັກນ້ອຍ

ລາວຟອດຊີຕີຈະບໍ່ລວບລວມຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໃດໆ( ເຊັ່ນຊື້ ຫລື ອີເມວເດັກນ້ອຍ) ທີ່ມີອາຍຸຕຳກວ່າ 13ປີ ຫາທ່ານຄິດວ່າເຮົາໄດ້ລວບລວມຂໍ້ມູນຄວາມເປັນສ່ວນໂຕຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 13ປີ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ.

ການປ່ຽນແປງ

ລາວຟອດຊີຕີ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມການແກ້ໄຂນະໂນຍາຍນີ້ໄດ້ຕະຫລອດເວລາ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນໂຕນີ້ຈະລະບຸໄວ້ໃນສ່ວນນີ້ ແລະ ຫານການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວເປັນສະລະສຳຄັນ ການແຈ້ງເຕື່ອນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນໜ້າທຳອິດຂອງເວບໄຊ້ ເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ ຫາກທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເປັນວ່າສ່ວນໂຕໃນເວບໄຊ້ໃດໆທີ່ດຳເນີນການໂດຍ ລາວຟອດຊີຕີ ຫລືກ່ຽວກັບແນວທາງປະຕິບັດຂອງເວບໄຊ້ຂອງພວກເຮົາກະລຸນາຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ ອີເມວ:​ thipphachan.s@rmagroup.net. thipphachan.s@rmagroup.net