//www.laofordcity.com/ctn/uploads/2018/11/LFC-Premium-card.png

ປົກປ້ອງລົດຂອງທ່ານດ້ວຍບັດສະມາຊິກຟອດພີມຽມ Lao Ford Club Premium cardຮັບສິດທິພິເສດສູງເຖິງ 5ປີ ຫລື 10,000ກມ ຕາມເງື່ອນໄຂ

  • ສ່ວນຫລຸດ 5% - 20% ຈາກບໍລິສັດໃນເຄືອ
  • ຮັບຟຣີ ບໍລິການນອກສະຖານທີ່ 24/7
  • ຮັບຟຣີລ້າງລົດຈາກສູນ ຄລຶກເລນ ຈຳນວນ 40 ຄັ້ງ.

*ຂໍ້ມູນເພີ່ມເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ. ມີຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ