//www.laofordcity.com/ctn/uploads/2018/11/Ranger-WT-MY2019-1.jpg

ກຸນແຈລີໂໝດອັດສະລິຍະ ແລະ ປຸ່ມສະຕາສລົດອັດຕະໂນມັດ

ເຊື່ອວ່າທ່ານຕ້ອງເຄຍມີປັນຫາໃນການຄົ້ນຫາກຸນແຈລົດ ຟອດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານສະດວກຂື້ນ ໂດຍທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຢິບກຸນແຈລົດອອກມາຈາກກະເປົາເພື່ອໄຂເປີດປະຕູລົດ ຫຼື ແມ້ແຕ່ການສະຕາສລົດ.

ການເຮັດວຽກ

  • ພຽງແຕ່ມີກຸນແຈລົດຢູ່ກັບໂຕ ຈະຢູ່ໃນກະເປົາຖື ແລະ ກະເປົາໂສ້ງ ລະບົບຈະຮັບສັນຍານໄດ້ໂ້າທ່ານຢືນຢູ່ໃກ້ລົດ.
  • ພຽງດຶງທີ່ຈັບປະຕູດ້ານຄົນຂັບ ເທົ່ານີ້ກໍ່ຮຽບຮ້ອຍ.
  • ເມື່ອເຂົ້າໄປນັ່ງໃນລົດ ຢຽບແປ້ນເບຣກ ແລ້ວກົດປຸ່ມສະຕາສ ເທົ່ານີ້ກໍ່ພ້ອມອອກເດີນທາງ ບໍ່ຕ້ອງມີກຸນແຈຢູ່ໃນມືເລີຍ.

 

//www.laofordcity.com/ctn/uploads/2018/11/Start-button.jpg
//www.laofordcity.com/ctn/uploads/2018/11/Keyless.jpg

ອອກແບບເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍ

  • ເມື່ອແບດເຕີລີ້ຂອງກຸນແຈລົດເບີດ ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເພາະທ່ານສາມາດດຶງກຸນແຈອອກມາໃຊ້ເພື່ອໄຂປະຕູລົດໄດ້ ຈາກນັ້ນສຽບກຸນແຈພິເສດ ເທົ່ານີ້ກໍ່ສາມາດກົດປຸ່ມສະຕາສລົດຕາມປົກກະຕິ.
  • ກຸນແຈຂອງທ່ານຖືກປ້ອນໂປຣແກຣມມາເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ກັບລົດຂອງທ່ານຄັນດຽວເທົ່ານັ້ນ.