ອາໄຫລ່ຄຸນນະພາບຈາກຟອດ

ຟອດພູມໃຈໃຫ້ການບໍລິການສະໜອງອາໄຫລ່ຄຸນນະພາບສູງ

ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າເປັນແຮງພັກດັນຂອງເຮົາ

ອາໄຫລ່ແທ້ຈາກຟອດແມ່ນຖືກອອກແບບມາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບຟອດ ແຕ່ສຳລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

//www.laofordcity.com/ctn/uploads/2018/12/Genuine-Ford-parts.jpg

ອາໄຫລແທ້ສົມທຽບກັບອາໄຫລ່ທຽມ. ທາງເລືອກຂອງທ່ານ

ຟອດພູມໃຈໃຫ້ການບໍລິການສະໜອງອາໄຫລ່ຄຸນນະພາບສູງ, ອາໄຫລ່ທຸກໂຕແມ່ນຖືກອອກແບບມາ ແລະ ທົດສອບສອບບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງ ອອດສະເຕເລຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເໜືອຂື້ນໄປອີກ.

ໃຊ້ອາໄຫລ່ແທ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ* ເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈ

ຟອດມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງອາໄຫລ່., ທຸກອາໄຫລ່ທີ່ຖືຊື້ຈາກໂຕແທນຈຳໜາຍຂອງຟອດແມ່ນມາພ້ອມການຮັບປະກັນ * 12ເດືອນ ຫຼື 20,000ກມ. ຕາມເງື່ອນໄຂ

ການຄວບຄຸມມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດ

ເນື່ອງຈາກຟອດເປັນໂຮງງານຜະລິດລົດ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານມາດຕະຖານຂອງ ອອດສະເຕເລຍ, ຖ້າອາໄຫລທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງແທ້ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ດ້ວຍອາໄຫລ່ແທ້ທ່ານສາມາດໝັ້ນໃຈເລື່ອງຄຸນນະພາບ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

//www.laofordcity.com/ctn/uploads/2018/12/08_XL_DBL_AT_White-FNL_-resize-.png

ອາໄຫລແທ້ຂອງຟອດ ແລະ ມູນຄ່າຂາຍຕໍ່ຂອງລົດທ່ານ

ຜູ້ທີຊື້ລົດມື້ສອງມັກໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການສ້ອມແປງໂດຍການໃຊ້ອາໄຫລ່ແທ້ເພື່ອປະສິດຕິພາບຂອງລົດ. ຫາກລົດຖືກສອມແປ້ງໂດຍໃຊ້ອາໄຫລ່ແທ້ຫລັງຈາກການເກີດອຸປະຕິເຫດອາດຊ່ວຍຮັກສາມູນຄ່າຂາຍຂອງລົດໄດ້.ອາໄຫລ່ແທ້ຂອງຟອດແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ລົດຟອດໄດ້ປະສິດຕິພາບຫລາຍທີ່ສຸດ.